Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla internet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli hakkında FORMUL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullancı paneli aracılığıyla paylaştığınız isim, soy isim, TC kimlik numarası, doğum yılı ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz ile sınırlı olan kişisel verileriniz, sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.     

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, FORMUL PLASTİK VE METAL SAN. A.Ş. Gürpınar Yolu Cad. Kaya Milenyum İş Merkezi Sit. Çarşı Apt. K.8 5a/144 Büyükçekmece İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@formul.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.